Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

MKBA Database

Uw startpagina voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

In Nederland zijn in het verleden vele maatschappelijke kosten-batenanalyses opgesteld. In deze MKBA database is een overzicht gemaakt van alle openbare en op het internet beschikbare MKBA studies. Daarnaast is ook een overzicht opgenomen van relevante handleidingen en leidraden.

Zodat u een startpagina heeft op het internet met links naar de meest relevante rapporten op het gebied van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. En een goede bron met voorbeelden en onderwerpen waarvan is gebleken dat het mogelijk was om een MKBA te maken. Op dit moment zijn in totaal 549 studies opgenomen in de MKBA database.

In de MKBA database is een onderscheid gemaakt naar de volgende thema's:

Het is ons streven om de MKBA database zo actueel mogelijk te houden. Heeft u echter vragen, suggesties of aanvullingen? Of wilt u een nieuwe link naar een rapport doorgeven? Dan stellen wij het erg op prijs wanneer u ons daarvoor een stuurt.

Handleidingen & leidraden

Handleidingen

CPB & Planbureau voor de Leefomgeving (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

Rijkswaterstaat (2012), KBA bij MIRT-verkenningen. Kader voor het invullen van OEI-formats

OEI-Leidraad

CPB & NEI (2000), Evaluatie van grote infrastructuurprojecten. Leidraad voor kosten-batenanalyse. Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur. Deel I Hoofdrapport

CPB & NEI (2000), Evaluatie van grote infrastructuurprojecten. Leidraad voor kosten-batenanalyse. Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur. Deel II Capita Selecta

Ministerie van Verkeer & Waterstaat (2004), Aanvullingen op de Leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur

SEO (2004), Heldere presentatie OEI

Ministerie van Verkeer & Waterstaat (2004), OEI in het Besluitvormingsproces

Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Adviesdienst Verkeer en Vervoer) & CPB (2004), Directe effecten infrastructuur

Rijksuniversiteit Groningen & SEO (2004), Indirecte effecten infrastructuur

Witteveen + Bos (2004), Waardering van Natuur, Water en Bodem in Maatschappelijke Kosten-batenanalyses

Ministerie van Verkeer & Waterstaat (Adviesdienst Verkeer en Vervoer) (2004), Verdeling van effecten infrastructuur

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Ministerie van Financiën, CPB & Rebel Group (2004), Risicowaardering

Ministerie van Verkeer & Waterstaat (2008), Werkwijzer OEI bij MIT-planstudies. Hulpmiddel bij het invullen van de formats

Overige handleidingen

Arcadis & CE Delft (2018), Werkwijzer natuur. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses

Blueconomy (2012), Waardering van baten in het deltaprogramma. Handreiking

Bureau Waardenburg (2011), Evaluating biodiversity of the North Sea using Eco-points. Testing the applicability for MSFD assessments

CE Delft (2017), Werkwijzer voor MKBAs op het gebied van milieu

CE Delft (2017), Handboek Milieuprijzen 2017. Methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieuimpacts

CE Delft (2009), Handleiding MKBA Duurzame bedrijventerreinen

CE Delft (2007), Leidraad MKBA in het milieubeleid

CE Delft (2002), Veilig voor het milieu? Een model voor het kwantificeren van milieueffecten in een kosten-batenanalyse van verkeersveiligheidsmaatregelen

CPB (2018), MKBA-methoden en bereikbaarheid: Hoe omgaan met niet-infrastructurele maatregelen, zoals wegbenuttingsmaatregelen?

CPB (2017), Hoe omgaan met flexibiliteit in infratructuurbeleid en MKBA's infrastructuur?

CPB (2014), Maatschappelijke kosten-batenanalyses in het onderwijs: Op weg naar een werkwijzer voor onderwijsmaatregelen

CPB & Planbureau voor de Leefomgeving (2013), Plannen voor de Stad. Een multidisciplinaire verkenning van de effecten van verstedelijkingsprojecten op het functioneren van een stad

CPB & Planbureau voor de Leefomgeving (2012), Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere

Ecorys & Conict (2007), Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten

Ecorys & Verwey-Jonker Instituut (2008), Handleiding voor kosten-batenanalyses in het sociale domein

Ecorys & Witteveen + Bos (2009), Werkwijzer MKBA van integrale gebiedsontwikkeling

Europese Commissie (2006), Werkdocument 4. Richtsnoeren betreffende de methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse

Fakton, Buck Consultants International & SEO (2012), Werkinstructie ‘van GREX naar MKBA’. In elf stappen van de grondexploitatie naar de input voor de maatschappelijke kosten baten analyse.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2009), Leidraad voor opdrachtgevers van business cases

Lijn43 & Studio Barten (2013), Handreiking visualiseren van MKBA-resultaten. Tien tips voor een heldere presentatie

LEI Wageningen UR, SEO & VU Amsterdam (2013), Natuur in kosten-batenanalyses. Op zoek naar evenwicht

LPBL (2013), Nieuwe werkpraktijken MKBA. Een inventarisatie van aansprekende procesvernieuwingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2011), Werken aan maatschappelijk rendement. Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA's in het sociale domein

Ministerie van Financiën (2015), Handleiding publieke businesscase

Planbureau voor de Leefomgeving (2012), Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving (2009), Natuureffecten in de MKBA’s van projecten voor integrale gebiedsontwikkeling

RIGO (2012), Omgevingskwaliteiten bij MIRT-projecten. Overzicht van methoden voor het meten en waarderen van welvaartseffecten in een MKBA

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2014), Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Rijksoverheid (2012), Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Handreiking voor beleidsmakers

Rijkswaterstaat (2016), Nieuwe regels rond disconteren per 1.4.2016. Voorbeelden van vragen die kunnen rijzen bij het gebruik van de nieuwe regels, en antwoorden op die vragen

Rijkswaterstaat (2004), Aansluiting en Afstemming MKBA/OEI en m.e.r.

SEO (2016), Werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein. Hoofdrapport

SEO (2016), Werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein. Literatuur en Bijlagen

SEO, Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2019), Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid

Sterk Consulting, HKV Lijn in Water & Bureau Buiten (2007), Werkwijzer MKBA in de Regio

Witteveen + Bos (2012), TEEB in de stad, handleiding bij het rekeninstrument voor de baten van natuur en watermaatregelen

Witteveen + Bos (2011), MKBA-kengetallen voor omgevingskwaliteiten: aanvulling en actualisering

Witteveen + Bos (2008), Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

Witteveen + Bos (2006), Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap. Hulpmiddel bij MKBA's

Witteveen + Bos & Ecorys (2006), Methodiek Ruimtelijke Kwaliteit in de MKBA

Wilt u meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses weginfrastructuur

Arcadis (2009), Tracénota / MER N279. Werkrapport MKBA

Arcadis (2008), TN/MER Schiphol - Amsterdam - Almere. Kosten-batenanalyse

Arcadis & Technum (2008), Projectstudies (incl. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisaties van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren. Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Buck Consultants International (2018), Investeren in de N786 Corridor Apeldoorn Dieren. Afweging van kosten en baten

Buck Consultants International (2018), Investeren in de N786 Corridor Apeldoorn Dieren. Addendum zuidelijke ontsluiting

Centraal Planbureau & Planbureau voor de Leefomgeving (2015), A Social Cost Benefit Analysis of Road Pricing in the Netherlands

Centraal Planbureau & Planbureau voor de Leefomgeving (2015), Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s

Centraal Planbureau & Planbureau voor de Leefomgeving (2015), Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s. Achtergronddocument

Decisio (2014), MKBA Ruit Eindhoven. Maatschappelijke kosten en baten van de voltooiing van de Verkeersruit rond Eindhoven

Decisio (2014), MKBA Ring Utrecht

Decisio (2013), MKBA Rotterdamsebaan, Eindrapport ten behoeve van de subsidieaanvraag

Decisio (2007), MKBA Anders Betalen voor Mobiliteit in de Noordvleugel

Decisio & 4Cast (2006), Aanvullende KBA berekeningen Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere

Economisch Instituut voor de Bouw (2010), Afweging van kosten en baten van nacht- en weekendwerk bij onderhoud infrastructuur

Ecorys (2018), MKBA Kortsluiting Baai van Van Eesteren

Ecorys (2018), Maatschappelijke kosten-batenanalyse N247 Broek in Waterland

Ecorys (2018), MKBA Westelijke Randweg Woerden

Ecorys (2016), MKBA Strategische ontwikkelingsopties Groningen Airport Eelde

Ecorys (2015), N343 rondweg Weerselo. Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Ecorys (2015), Maatschappelijke kostenbatenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport

Ecorys (2015), MKBA Randweg Nederweert

Ecorys (2014), MKBA Groningen Airport Eelde

Ecorys (2012), Kosten-batenanalyse MIRT Haaglanden

Ecorys (2012), Buitenring Parkstad Limburg. Geactualiseerde MKBA

Ecorys (2012), MKBA RijnlandRoute

Ecorys (2012), Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Ecorys (2012), Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Regionaal Economische Effectenstudie (REES)

Ecorys (2010), MKBA Amsterdam Westpoort-west

Ecorys (2010), Buitenring Parkstad Limburg. Toetsing op doelbereik & MKBA

Ecorys (2009), MIRT-verkenning Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Ecorys (2008), Kosten-batenanalyse A4 Benelux - Klaaswaal

Ecorys (2007), Kosten-batenanalyse varianten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit

Ecorys (2007), Kosten en baten van varianten Anders Betalen voor Mobiliteit

EIB (2017), Bouwstenen voor beweegbare bruggen. Verkenning maatschappelijke kosten en baten

Goudappel Coffeng (2012), MKBA Spitsvrij

Projectbureau ViA15 (2011), Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen. Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Provincie Overijssel (2009), N340, vlot en veilig door de Vechtstreek. Planstudie PlanMER N340 Zwolle - Ommen. MKBA

Rijkswaterstaat (2009), Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor alternatief A4 Delft-Schiedam en alternatief A13 + A13/A16

Rijkswaterstaat (2006), Kentallen KBA Dimensionering Ramspolbrug

RIGO (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse A8-A9. Een analyse van verkeer en omgevingsinvloeden

Syconomie & Decisio (2006), De KBA Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere. Vergeleken en Verklaard

SEO, Atlas voor Gemeenten & CE Delft (2010), Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

SWOV (2010), Effectiviteit en kosten van verkeersmaatregelen

SWOV (2004), Kosten-batenanalyse van maatregelen voor vrachtauto’s en bedrijven

SWOV (2003), Kosten-batenanalyse van verkeersveiligheidsmaatregelen. Een methodische verkenning

SWOV (1997), Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

SWOV (1996), In-car elektronica zwaar verkeer

Rebel Group (2014), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een derde Scheldekruising te Antwerpen

Rebel Group (2014), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een derde Scheldekruising te Antwerpen. Addendum

TNO (2010), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van onderhoudstrategieën bij het beheer en onderhoud van wegen

TNO & CE Delft (2003), Pay As You Drive. Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland

Transport & Mobility Leuven (2010), Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen

TU Delft (2018), Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Bundeling Noord

Wageningen UR & MuConsult (2013), MKBA westelijke ontsluiting Amersfoort, inclusief de varianten 7, 7A en 7B

Wageningen UR & MuConsult (2012), MKBA westelijke ontsluiting Amersfoort

Wageningen UR & MuConsult (2012), MKBA westelijke ontsluiting Amersfoort. Viaduct of tunnel: beoordeling van de varianten 4C, 4D 4E en 4F

Witteveen + Bos (2010), Spoed MKBA T structuur

Heeft u vragen? Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses water & vaarwegen

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat (2004), Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde

Arcadis, Technum, Resource Analysis & IMDC (2007), Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde. Achtergronddocument Actualisatie MKBA

Buck Consultants International (2012), MKBA Wilhelminakanaal fase 1,5

Buck Consultants International (2009), Planstudie de Zaan. Onderzoek naar kosten en effecten van verbetering van de vaarweg. Actualisering juli 2009

CPB (2017), Cost-benefit analysis for flood risk management and water governance in the Netherlands: an overview of one century

CPB (2014), Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied. MKBA Waterveiligheid: Afsluitdijk, Houtribdijk, IJsselmeer, IJssel- en Vechtdelta en Markermeer

CPB (2012), Een snelle kosten-effectiviteitsanalyse voor Deltaprogramma IJsselmeergebied. Wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer?

CPB (2012), Een snelle kosten-effectiviteitsanalyse voor Deltaprogramma IJsselmeergebied. Achtergronddocument

CPB (2011), Een kosteneffectiviteitsanalyse naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk

CPB (2005), Veiligheid tegen overstromen. Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1

CPB (2005), Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten. Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

CPB, NEI & RIVM (2001), Welvaartseffecten van Maasvlakte 2. Aanvullende kosten-batenanalyse van uitbreiding van de Rotterdamse haven door landuitbreiding

CPB & Vito (2004), Verruiming van de vaarweg van de Schelde. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Decisio (2005), Maatschappelijke kosten-batenanalyse Wilhelminakanaal Tilburg

Deltares (2011), Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw

DHV (2012), MKBA Vaarweg IJsselmeer - Meppel

Ecorys (2010), MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen

Ecorys (2008), MIRT-Verkenning Zeetoegang IJmond

Ecorys (2006), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal. Addendum

Ecorys & Resource Analysis (2009), MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen

Ecorys & Witteveen + Bos (2007), MIT Verkenning doorvaarthoogte Born-Ternaaien

Ecorys & Witteveen + Bos (2006), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal

Grontmij (2006), MKBA Rijn-Noord en Nedereems. Een quick scan voor Noord-Nederland

LEI (2008), Een waterpark als alternatief. MKBA aanleg multifunctioneel helofytenfilter op Waterpark Het Lankheet

LEI (2007), Baten van de Kaderrichtlijn Water in het Friese Merengebied. Een interactieve MKBA-vingeroefening

LEI, Milieu- en Natuur Planbureau, Alterra & Universiteit Utrecht (2006), MKBA Peilverandering Polder Zegveld

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006), De strategische MKBA voor de Europese Kaderrichtlijn Water

NEA (2011), Closure of River Rhine at the Lorelei Rock: Estimate of Impact and Allocation of Damage

Rebel Group (2008), Opmaak van een Geïntegreerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) - Economische Effecten Analyse (EEA) voor een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven en alle onlosmakelijk ermee verbonden ingrepen

RIGO (2009), Kosten en baten Capaciteitsverruiming Maasgeul. Kengetallen KBA volgens OEI bij MIT planstudies

RIGO (2008), MKBA Verruiming Twentekanalen. Ten behoeve van de scope van de planstudie TWKE

Rijkswaterstaat (2012), Maatschappelijke Kosten-batenanalyse. Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden – fase 1

Rijkswaterstaat, Rebel Group & Deltares (2008), Kengetallen kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw

SEO (2004), Kosten-batenanalyse Zeetoegang IJmuiden

Stratelligence (2014), MKBA bij Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Stratelligence (2012), Geactualiseerde Kosten-Batenanalyse Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Witteveen + Bos (2013), Vervolgrapport kosten en baten van een grotere sluis in Kornwerderzand

Witteveen + Bos (2009), Maatschappelijke kosten-batenanalyse waterbeheer zuidwest Drenthe

Witteveen + Bos (2006), Impact assessment Kaderrichtlijn Mariene Strategie: baten

Witteveen + Bos (2005), Hard of zacht? MKBA Drinkwaterontharding

Witteveen + Bos (2005), Zoetwatervoorziening Reigersbergsepolder. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Witteveen + Bos (2004), MKBA Sigmaplan. Onderdeel Ecosysteembaten

Wilt u meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses openbaar vervoer

CPB (2000), Kosten-batenanalyse van HSL-Oost infrastructuur

Decisio & 4Cast (2010), MKBA spoorlijn Breda - Utrecht

Ecorys (2015), MKBA Verkenning Calandbrug

Ecorys (2012), Quick-scan MKBA HOV-netwerk Hollands Midden

Ecorys (2011), MKBA Uithoflijn

Ecorys (2011), MKBA Realisatie Rechtstreekse Railaansluiting Euroterminal Coevorden

Ecorys (2010), Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Ecorys (2008), Quick Scan Flevolijn. Aanvullende gevoeligheidsanalyses

Ecorys (2006), KBA Openbaar Vervoer-alternatieven Zuiderzeelijn. Onderzoek in het kader van de Structuurvisie

Ecorys, Arcadis, Railistics & TML (2017), 3RX Feasibility study alternative Rhein – Ruhr Rail Connection

Hypercube Business Innovation (2006), Financiële consequenties van de gewijzigde status van de invoering van de OV-chipkaart

Hypercube Business Innovation & SEO (2003), De maatschappelijke kosten en baten van de invoering van de OV-chipkaart

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2009), Kosten en baten van de Noord-Zuidlijn

ProRail (2007), Quick Scan Maatschappelijke Kosten/Baten-Analyse OV SAAL. NoRegretmaatregelen

ProRail & NS (2018), Een maatschappelijke kosten-baten analyse van een verbeterde tractie-energievoorziening. Uitwerking van de alternatieven 3kV en 1,5kV ECO

Provincie Zuid-Holland (2012), HOV-NET Zuid-Holland Noord

Rijksuniversiteit Groningen (2006), Kengetallen Kosten-Baten Analyse Hoge Snelheid Trein Lelystad - Groningen

Royal HaskoningDHV (2016), MKBA Railterminal Gelderland

Team Kwartiermaker Permanente Structuur (2012), Enkelvoudig in- en uitchecken in de treinketen

Transport & Mobility Leuven & TNO (2009), Social cost-benefit analysis Iron Rhine

Heeft u vragen? Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses gebiedsontwikkeling

Arcadis & CE Delft (2018), Life @ Urban Roofs. MKBA multifunctionele daken

Arcadis & Witteveen + Bos (2011), Uitvoeren van maatschappelijke kostenbatenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen

Buck Consultants International (2011), MKBA buizenzone Eemsdelta op basis van kengetallen

Buck Consultants International (2009), Kosten-batenanalyse op hoofdlijnen Brainport Eindhoven / A2-zone

CE Delft (2017), Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland. Aanleg bos langs de snelweg, verzorgingsplaatsen of in zoekgebieden Actieplan Bos en Hout

CE Delft (2010), Herstructurering van het bedrijventerrein Boven-Hardinxveld. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op basis van kentallen

CPB (2018), Leefbaarheidsbaten A2 tunnel Maastricht zeer aanzienlijk: meer dan 200 miljoen

CPB (2010), Stad en land

CPB (2006), Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam

CPB (2003), Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

CPB & Planbureau voor de Leefomgeving (2010), Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Decisio (2013), MKBA Sportcampus Rotterdam: actualisatie

Decisio (2012), Update MKBA Spuiforum Den Haag

Decisio (2011), MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark

Decisio (2010), MKBA Internationaal Cultuurforum Spui. Maatschappelijke kosten en baten in beeld. Eindrapport deel I: bevindingen en conclusies

Decisio (2010), MKBA Internationaal Cultuurforum Spui. Maatschappelijke kosten en baten in beeld. Eindrapport deel II: Bijlagen

Decisio (2010), Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario's

Decisio (2006), MKBA Waterdunen. Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud-Breskenspolder

Decisio, Bureau Louter & SEO (2008), Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten voor de opties voor Schiphol en de regio op de middellange termijn

Decisio & EIB (2015), Maatschappelijke kosten en baten van 41 woningbouwlocaties in Noord-Holland

Decisio, SEO & To70 (2014), Actualisatie quick scan MKBA Schiphol en Lelystad Airport Middellange termijn, bijschaling en actualisatie kengetallen en scenario's

DHV (2007), Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Zwakke Schakels Zeeuwsch Vlaanderen

DHV & Alterra (2007), MKBA Versterking Delflandse Kust

Economisch Instituut voor de Bouw (2013), MKBA Zeeuws-Vlaanderen. Maatschappelijke kosten en baten van beleidsalternatieven op het terrein van wonen en voorzieningen

Economisch Instituut voor de Bouw (2011), Succesvol binnenstedelijk bouwen. Een onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten en mogelijkheden tot optimalisatie van binnenstedelijk bouwen

Economisch Instituut voor de Bouw (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Ecorys (2018), Floriade 2022 en regio Gooi en Vechtstreek. Kosten en effecten inzending of aanhaken op kansen

Ecorys (2012), MKBA RRAAM. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer

Ecorys (2011), Gebiedsontwikkeling Atalanta. Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

Ecorys (2009), Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Ecorys (2009), Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente. Wijzigingen bij 2,4 miljoen passagiers

Ecorys (2009), MKBA Vriezenveen Zuidoost

Ecorys (2007), Kengetallen kosten-batenanalyse Wetlands in het IJsselmeer

Ecorys (2005), Maatschappelijke kosten en baten IBO Verstedelijking

Ecorys (2005), Maatschappelijke kosten en baten IBO Verstedelijking. Bijlage rapport

KU Leuven (2001), Kosten-baten Analyse van Bosuitbreiding in Oost-Vlaanderen

LEI (2009), Vier zwaluwen maken wel een zomer. Economische analyse van een model voor natuurontwikkeling in het Groene Hart

LEI (2008), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van wandelen op boerenland. Met indicatieve cases 'Het Land van Wijk en Wouden' en 'de Hoekse Waard'

LEI (2003), Kosten en baten van alternatieve inrichtingen van de Horstermeerpolder

LEI Wageningen UR, Witteveen + Bos & CLM (2014), MKBA Wierdense Veld

LEI Wageningen UR, Witteveen + Bos & CLM (2014), MKBA Engbertsdijksvenen

LPBL (2010), MKBA in duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzaamheid waarderen en verzilveren

LPBL, Atlas voor gemeenten & SEO (2011), Binnenstedelijk of uitleg? Maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsstrategieën tot 2020

Ministerie van LNV, Milieu- en Natuur Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau, Ruimtelijk Planbureau & Witteveen + Bos (2007), Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en euro's

Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies (2017), Maatschappelijke baten zwem-/gymgebouw Abcoude

Planbureau voor de Leefomgeving (2009), Berekening natuureffecten Markermeer. Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkings varianten en openbaar-vervoerprojecten voor Almere

PosadMaxwan (2019), Quickscan Luchthaven in Zee. Actualisatie van kennis, kosten en baten

Rhizome Management Services & Rebel Group(2009), Cost-Benefit Analysis: Social Rental Housing

Rho & Witteveen + Bos (2015), De maatschappelijke kosten en baten van Holwerd aan Zee

RIGO (2014), MKBA Buurtbeheerbedrijven. Via een MKBA naar het optimale buurtbeheerbedrijf

RIGO (2012), MKBA Voorzieningen Dr. Struyckenplein

RIGO (2012), Provinciale regelingen binnenstedelijke ontwikkeling. Maatschappelijke kosten en baten belicht

RIGO (2011), Maatschappelijke kosten en baten gebiedsontwikkeling Heilig Hartplein & Noordkade. Inzicht in effecten, risico's en beheermaatregelen

RIGO (2009), MKBA Drentse beken. Een onderzoek naar de effecten van beekherstel

RIGO (2009), MKBA Water in de tuinsteden

RIGO (2009), Een rendabele Zuidas? MKBA naar verdere ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas

RIGO (2008), MKBA Mooi en vitaal Delfland

RIGO (2008), KKBA Maastricht Belvédère

RIGO (2007), KKBA Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deelprojecten Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Diefdijk

RIGO (2007), Plantage Zuid. Wateropgave & stedelijke vernieuwing van de zuidelijke tuinsteden

RIGO (2000), Verticaal samenvoegen portiekflats. SEV clusterexperiment

RIGO & Economisch Instituut voor de Bouw (2010), MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA (2002), MKBA Spankrachtstudie. Vingeroefening voor het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van rivierverruimende maatregelen op de lange termijn

SEO (2008), Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de planstudie versterking zwakke schakel Scheveningen

SEO (2007), Maatschappelijke kosten-batenanalyse boulevard Scheveningen

SEO, LEI & Atlas voor Gemeenten (2011), Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw

SEO, RIGO & Cebeon (2006), Stedelijke Vernieuwing: kosten en baten

Sterk Consulting, HKV Lijn in Water & Bureau Buiten (2007), MKBA in de Regio. Pilot Boontuinen en Mortelbeek

Sterk Consulting, HKV Lijn in Water & Bureau Buiten (2006), MKBA in de Regio. Pilot KRW Haarlemmermeer

TEEB Stad (2012), Groen loont met TEEB Stad. Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water

Twijnstra Gudde (2018), Wikken en Wegen voormalige vuilstort Bouwerschapweg

Twijnstra Gudde & RIGO (2016), MKBA Feyenoordcity

Vito & Ecolas (2006), Maatschappelijke kosten-batenanalyse van het natuurherstelproject Hemmepolder

Wageningen UR & Witteveen + Bos (2013), Maatschappelijke kosten-batenanalyse stadslandbouw. De cases Voedseltuin Rotterdam, De Nieuwe Warande en Hazennest Tilburg

Witteveen + Bos (2012), MKBA verkenning Grevelingen

Witteveen + Bos (2012), Economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen in de provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland

Witteveen + Bos (2011), Verankering van de baten van de ondergrond en kunstbroedplaatsen

Witteveen + Bos (2008), Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie

Witteveen + Bos (2007), Sociale, Economische en Ecologische Evaluatie polder Breebaart, Integratie van de evaluaties

Witteveen + Bos (2007), Kostenbatenanalyse Recreatie Zuidvleugel. Een vergelijking van vijf voorbeeldgebieden

Witteveen + Bos (2006), Economische spin off investeringen Meierij

Witteveen + Bos (2006), MKBA Wieringerrandmeer

Witteveen + Bos (2004), Economische waardering van cultuurhistorie. Case studie Tieler- en Culemborgerwaard

Witteveen + Bos & Arcadis (2011), De kosten en baten van NTMB - oevers langs bevaarbare waterlopen in Vlaanderen

Wilt u meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie over kosten-batenanalyses voor gebiedsontwikkeling. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses duurzaamheid

AIDEnvironment (1999), De schaduwkant van Waddengas

Arcadis, Rebel Group & Oprit Duurzaamheid (2013), Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit. Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse

CE Delft (2018), MKBA CCU Smart Grid

CE Delft (2018), MKBA warmtenet Zaanstad

CE Delft (2017), Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

CE Delft (2016), Voor wie zijn de kosten en baten van het klimaatbeleid?

CE Delft (2015), MKBA Warmte MRA

CE Delft (2015), Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld

CE Delft (2014), MKBA Warmte Zuid-Holland

CE Delft (2013), Inzetten op meer recycling. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

CE Delft (2013), MKBA Windenergie Lage Weide

CE Delft (2012), MKBA Windenergie Flevoland

CE Delft (2010), Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein 't Heen

CE Delft (2010), MKBA Wateringveldsche Polder. Analyse van duurzame maatregelen

CE Delft (2008), Maatschappelijke effecten vermindering luchtverontreiniging. MKBA van mogelijke NEC-plafonds

CE Delft & ECN (2016), MKEA zon-PV en wind op land. Vergelijking kosten en maatschappelijke effecten

CE Delft & Kema (2012), Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten

CPB (2013), KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land

CPB (2005), Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Decisio (2016), Regionale effecten windmolenparken op zee. Maatschappelijke effecten en analyse regionaal economische impact

Decisio (2010), Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie. MKEA Windenergie Noordzee

Decisio & Witteveen + Bos (2014), MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone. Maatschappelijke afweging van windenergie op zee binnen en buiten de 12-mijlszone

ECN (2017), MKBA Tracé 2 Warmtenet Nijmegen

ECN & SEO (2012), Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen

Ecorys (2015), Hernieuwbare energie in Flevoland. Maatschappelijke kosten en baten van hernieuwbare energieopties in 2050

Ecorys (2014), MKBA maatregelen Green Deals zwerfvuil

Ecorys (2014), MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren

Ecorys (2014), Stedendriehoek Energieneutraal. Kosten en baten van drie scenario's

Ecorys (2014), Valuating the Arctic ice melt

Ecorys-NEI (2004), Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG. Kosten en baten van vervanging van LPG als autobrandstof

Goudappel Coffeng & CE Delft (2008), Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto's

International Institute for Sustainable Development (2013), Biofuels - At What Cost? A review of costs and benefits of EU biofuel policies

IVAM & Planmaat (2016), Winst en waardecreatie bij energie renovaties. Eindrapport Waardecreatie bij energie renovatieprojecten in de woningbouw

LEI (2012), Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van het Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden

LEI (2010), Kosten en baten van bodembeheer. Maatregelen tegen winderosie, veenafbraak en ondergrondverdichting

LEI (2008), Waardering van duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw

LEI Wageningen UR & Imares Wageningen UR (2015), Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds. A Cost Benefit Analysis

OVAM (2015), Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen

Planbureau voor de Leefomgeving (2014), Costs and benefits of climate change adaption and mitigation: An assessment on different regional scales

Pondera Consult (2009), Kosten en baten windpark op land

Rebel Group (2014), MKBA Klimaatadaptatiestrategie. Casus: Bergpolder Zuid

Rebel Group (2014), Maatschappelijke kosten-batenanalyse Klimaatadaptatiestrategie Rotterdam. Casus: Kop van Feijenoord

SEO (2016), Sluiting kolencentrales. Analyse van de maatschappelijke kosten en baten

SEO (2014), Windmolens en welvaart. De maatschappelijke kosten en baten van windenergie op de Noordzee

SEO (2010), Investeren in een schone toekomst

SEO (2006), De waarde van normen. Essay over kosten-batenanalyse van milieubeleid

SEO & ECN (2013), Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren: de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

TNO (2015), CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. Kwalitatieve Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) informatievoorziening Smart Grids

VNG, IVAM & Planmaat (2016), Winst en waardecreatie bij energie renovaties

VREG (2017), Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 9 mei 2017 met betrekking tot de actualisatie van de kosten-batenanalyse slimme meters

VREG (2014), Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 maart 2014 met betrekking tot de actualisatie van de kosten-batenanalyse slimme meters

Heeft u vragen? Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses sociale domein & wijkaanpak

Andersson Elffers Felix (2016), Effectiviteit subsidies sociaal domein

APE (2011), Economische effecten van thuisadministratie

APE, Eurecom & OWP Research (2005), Kosten en baten van arbeidsveiligheidstrajecten

APE & Stimulansz (2011), Op weg naar effectieve schuldhulp. Kosten en baten van schuldhulpverlening

Atlas voor Gemeenten & SEO (2011), De schat van de stad. Welvaartseffecten van de Nederlandse musea

Atlas voor Gemeenten & SEO (2009), De baat op straat. Het effect van de investeringen van woningcorporaties op overlast, onveiligheid en verloedering in de buurt

Berenschot & Rebel Group (2009), Maatschappelijke kosten-batenanalyse Time In en Sportklassen

Berenschot, Oberon & Atlas voor Gemeenten (2007), Maatschappelijke kosten-batenanalyse brede school

Cebeon (2011), Kosten en baten van Maatschappelijke opvang. Bouwstenen voor effectieve inzet van publieke middelen

CPB (2018), Kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

CPB & Ecorys (2009), Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: Analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden

DSP Groep (2005), Kosten en baten van een 'sociaal contract' voor jongeren. Onderzoek van vier business cases

Economisch Instituut voor de Bouw (2011), Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding

Ecorys (2014), Perspectiefbanen. Maatschappelijke kosten en baten

Ecorys (2014), MKBA BPT Columbusplein

Ecorys (2013), MKBA internationalisering primair en voortgezet onderwijs

Ecorys (2009), MKBA voortijdig schoolverlaten

Ecorys (2009), Case studies MKBA voortijdig schoolverlaten. Analyse van Rebound Centre Rotterdam Delfshaven en de Amsterdamse School

Ecorys (2005), Kosten en Baten van Justitiële Interventies

Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2013), MKBA verlenging kwalificatieplicht

Ernst & Young Advisory & Trimbos-instituut (2012), De zin van zorglandbouw. Maatschappelijke businesscase dagbesteding door zorgboerderijen

Hoger Instituut voor de Arbeid (2012), De kosten-effectiviteit van het activerend arbeidsmarktbeleid

Hoger Instituut voor de Arbeid (2004), De kosten & baten van deelname aan arbeidsmarktgerelateerde opleiding vanuit het perspectief van de deelnemer

Hogeschool Utrecht & Regioplan Beleidsonderzoek (2011), Schuldhulpverlening loont! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

IVA & TNO (2010), Meer waarde creëren. Een verkennend onderzoek naar de kosten en baten van het Praktijkonderwijs

KokxDeVoogd (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk

KU Leuven & Instituut voor de Overheid (2010), Kosten-batenanalyse van participatief beleid

LPBL (2017), MKBA Amsterdamse aanpak statushouders. Rendement van meer en eerder investeren

LPBL (2014), Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam. Update potentiële maatschappelijke kosten en baten, MKBA 2.3

LPBL (2014), Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven. Doorrekening maatschappelijke kosten en baten

LPBL (2014), Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams. Integrale aanpakken vergeleken in termen van kosten en baten

LPBL (2014), MKBA Onderwijs en Jeugdwerkloosheid. Wat levert investeren op, terugkijkend (2008-2012) en vooruit (2014)?

LPBL (2014), MKBA Overlast en Zorg Overleg (OZO) Arnhem

LPBL (2013), MKBA 'Eropaf Team' Buurten met Uitzicht. Capelle aan den IJssel

LPBL (2013), Indicatieve MKBA Proeftuin Gezinsmanagement

LPBL (2013), MKBA BUUV. De buurtmarktplaats van Haarlem

LPBL (2013), Indicatieve MKBA Wijeindhoven

LPBL (2012), Indicatieve MKBA SamenDOEN

LPBL (2012), MKBA MPG Aanpak Amsterdam

LPBL (2012), MKBA Frontlijnteam Heechterp-Schieringen

LPBL (2011), De kracht van 1-gezin-1-plan in cijfers. Introductie in het maatschappelijk rendement van de nieuwe aanpak

LPBL (2011), Rendement van sociaal casemanagement. Resultaten van een indicatieve MKBA

LPBL & Atlas voor Gemeenten (2012), Deal Schilderswijk. De ambitie in maatschappelijke kosten en baten

LPBL & Atlas voor Gemeenten (2012), MKBA Spangen ex-post. Maatschappelijke baten van 10 jaar investeren

Ministerie van OCW (2013), Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (2003), Kosten en baten van de invoering van 'Three strikes and you're out' in Nederland - Een scenario studie

NYFER (2004), De maatschappelijke baten van een veilige stad

Panteia (2014), Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Policy Productions (2013), De financiële kosten en baten van samenwerken aan mobiliteit

Rebel Group (2013), Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Pilot Wraparound Care Helmond

Rebel Group (2008), Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Almeerkans

Rebel Group (2008), Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Route 23

Rebel Group (2008), Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Peer Leaders

Rebel Group (2008), Maatschappelijke Kosten Baten Analyse School 23

Rebel Group (2007), KBA Kamers met Kansen Nederland

Rebel Group (2005), Kosten en Baten van Voortijdig Schoolverlaten

Regioplan Beleidsonderzoek (2011), Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening

RIGO (2015), Effectanalyse Thuishuis. Inzicht in de maatschappelijke meerwaarde

RIGO (2011), Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

RIGO (2008), Investeren in mensen. Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV

SEO (2017), Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte

SEO (2017), Maatschappelijke kosten en baten dienstverlening van Pantar

SEO (2016), Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

SEO (2016), Maatschappelijke kosten en baten van de World Expo 2025

SEO (2015), Het economisch belang van kinderopvang

SEO (2013), De waarde van leerproject Learn2Work

SEO (2013), Baten van het Olympisch Plan

SEO (2013), Rendement van cursussen voor laaggeletterden

SEO (2013), De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'. Update van een eerdere kosten-batenanalyse

SEO (2012), De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'

SEO (2011), Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

SEO (2011), Maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds Kinderopvang

SEO (2011), De waarde van kinderopvang

SEO (2011), Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

SEO (2010), Effecten voedingszorg door LZK-scholen. Een verkennende kosten-batenanalyse

SEO (2009), Effectiviteit informele netwerken

SEO (2008), Harmonisatie en integratie van voorschoolse voorzieningen. Inventarisatie van kosten en baten

SEO (2008), Zelfstandig uit de bijstand. De kosten en baten van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

SEO (2007), Kosten van criminaliteit. Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen

SEO (2007), Kosten en baten van participatiebeleid

SEO (2007), Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid

SEO (2006), Baten in beeld. Uitwerking 'Kengetallen kosten-batenanalyse Beelden voor de toekomst'

SEO & Atlas voor Gemeenten (2013), The value of Europeana. The welfare effects of better access to digital cultural heritage

SEO & Atlas voor Gemeenten (2007), De kunst van investeren in cultuur

SEO & Erasmus MC (2011), Fit-4-Work: een ex-ante kosten-baten analyse

SEO & SCO Kohnstamm Instituut (2009), Maatschappelijke baten van het opheffen van onderwijsachterstanden

SEO, LPBL & Atlas voor Gemeenten (2010), Kosten-batenanalyses voor BZK

SEV (2010), De maatschappelijke effecten van De Rotterdam: geordend en beschouwd

Sinzer (2016), Maatschappelijke Business Case Voorkomen Schoolverzuim

Sinzer (2015), Maatschappelijke Business Case Gezinshuizen Wat levert langdurig inhuisplaatsen de samenleving op?

TIER & APE (2010), Kosten-batenanalyse van het investeringsplan 'Kwaliteit als opdracht'

TIER & APE (2009), Kosten- en batenanalyse van de komst van het Leiden University College naar Den Haag

Universiteit Leiden (2008), Kosten-batenanalyse van criminaliteitsbeleid

Universiteit Leiden (2008), Kosten-batenanalyse van criminaliteitsbeleid. Over de methodiek in het algemeen en Nederlandse toepassingen in het bijzonder

Universiteit van Amsterdam (2003), Investeren en terugverdienen. Kosten en baten van onderwijsinvesteringen

Universiteit van Tilburg, KWINK Groep en RebelGroup (2016), Een Onbemind Probleem. Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldenproblematiek

Van Zutphen Economisch Advies (2014), De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een eventuele verlenging

Verwey-Jonker Instituut (2012), Kosten en baten van preventie en repressie

Verwey-Jonker Instituut & Ecorys (2013), Gezien en gehoord. Het maatschappelijk rendement van project Motto: aandacht voor zingeving en levensvragen bij oudere

Vlerick Leuven Gent Management School (2001), Kosten en baten van arbeidsmarktbewust personeelsbeleid: Een verkennend onderzoek in Vlaanderen

Voor beleid (2009), Het topje van de ijsberg. Maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldhulpverlening Spijkenisse

Vrije Universiteit Amsterdam (2018), Vocational career guidance in Dutch higher vocational education An educational and cost-benefit analysis

Wilt u meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie over kosten-batenanalyses in het sociale domein & wijkaanpak. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses zorg

APE (2012), Zorgkosten en maatschappelijke baten van reumatherapieën bij reumatoïde artritis

APE (2012), E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?

BMC (2012), De 'Zichtbare schakel'-wijkverpleegkundige: een hele zorg minder. Kosten-batenanalyse

BMC (2011), De Wijkzuster terug in West-Brabant: worden we er beter van? Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten

Buurtzorg Nederland (2009), Maatschappelijke Business Case (mBC) Buurtzorg Nederland

Capgemini Consulting (2016), Barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen in ziekenhuizen. Een kosten-batenanalyse

Capgemini Consulting (2010), Baten van TopGGz. Business Case de Viersprong

College voor Zorgverzekeringen (2010), De gecombineerde leefstijlinterventie: kosten, opbrengsten en de praktijk

GGZ Nederland (2013), Een analyse van de verwachte kosten en baten van eHealth. Blended behandelen en begeleiden

Gupta (2017), Kosten-batenanalyse persoonlijke gezondheidsomgeving

LPBL (2012), MKBA Gezonde wijken: een meta-analyse

LPBL (2012), MKBA "Gezonde wijk" Nieuw-West

LPBL (2011), Kosten en baten van de "Gezonde wijk". Resultaten van een indicatieve MKBA in een pilotwijk

LPBL & Atlas voor Gemeenten (2009), MKBA Gezondheid in de Haagse krachtwijk

Maastricht University, RIVM & Trimbos Instituut (2016), Maatschappelijke kosten baten analyse van tabaksontmoediging

Marc Pomp Economische Beleidsanalyse (2011), Gezond en actief ouder worden: de maatschappelijke baten van healthy ageing onderzoek

Omring (2010), Maatschappelijke Business Case (mBC) Van Solex naar Laptop

Plexus (2011), Kosten-batenanalyse voor gespecialiseerde palliatieve zorg in de tweede lijn

Regioplan (2009), Kosten- en batenanalyse van tolkdiensten

RIGO (2009), MKBA Gezondheidsprogramma Krachtwijken Den Haag

RIVM (2013), Maatschappelijke kosten-baten analyse van cognitieve gedragstherapie voor alcohol- en cannabisverslaving

RIVM (2012), Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek. Literatuuronderzoek naar economische evaluaties op het gebied van psychische problemen en overgewicht

RIVM (2010), Maatschappelijke baten. Deelrapport van de VTV 2010. Van gezond naar beter

RIVM (2005), Kosten en baten van Campylobacter bestrijding in Nederland. Integratie van risico-analyse, epidemiologie en economie

RIVM, Trimbos Instituut, Ecorys & Maastricht University (2016), Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen

SCP & SEO (2004), Kosten en baten van extramuralisering

SEO (2016), Kosten van roken

SEO (2015), De waarde van diëtetiek bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis

SEO (2014), Ondervoeding onderschat. De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding

SEO (2014), Ergotherapie doet er toe

SEO (2014), Effecten van preventieve voetzorg door de medisch pedicure. Literatuuronderzoek & break-evenanalyse

SEO (2014), Veilig sederen buiten de operatiekamer. Kosten en baten van invoering van de richtlijn procedurele sedatie en analgesie buiten de OK

SEO (2013), Op adem komen. Baten van de behandeling van onderdelen van de astma en COPD zorg in Nederland

SEO (2013), Kosten en baten van actieve screening naar HCM

SEO (2012), Kosten-batenanalyse diëtetiek

SEO (2012), De waarde van logopedie. De kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak-/taalstoornissen

SEO (2012), Kosten en baten Thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten

SEO (2010), Kosten en baten verlenging zwangerschaps- en bevallingsverlof

SEO (2008), Kosten en baten van revalidatie

SEOR & ECRI (2005), De maatschappelijke kosten en baten van machtigingsprocedures: de geneesmiddelen van Bijlage 2

SEOR & ECRI (2004), Herziening van het GVS: een maatschappelijke kosten-batenanalyse

SEOR & SEO (2009), Gezondheid en arbeidsgerelateerde baten

Squarewise (2007), Business Cases Waarneemdossier Huisartsen Elektronisch Medicatiedossier

Vanuit autisme bekeken (2015), Maatschappelijke businesscase levensbrede aanpak bij autisme

Verwey-Jonker Instituut (2013), Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering

Heeft u vragen?& Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses ICT & e-overheid

Berenschot & Verdonck, Klooster & Associates (2015), Businesscase NHR 2015

Buck Consultants International (2008), KBA P-Direkt 2008. Stand van zaken. Eerste en tweede fase

Capgemini (2006), Business Case Omgevingsvergunning. Rapportage fase I: Gemeente Groningen

Deloitte (2014), MKBA e-factureren

Deloitte & TNO (2013), Batenverkenning eID. Raming maatschappelijke baten van een eID-stelsel met een eID-middel voor burgers

Ecorys (2018), Herijking business case inloggen BSN domein. Impact recente beleidswijzigingen en inzichten

Ecorys (2014), Business case SGO-3. Maatregel 3: Opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BR

Ecorys (2009), Maatschappelijke kosten-batenanalyse WelstandTransparant

Ecorys (2007), Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken. Analyse van kosten en baten

Ecorys & Grontmij (2009), Kosten-batenanalyse INSPIRE

Ecorys & Grontmij (2007), Kosten-batenanalyse Basisregistratie Ondergrond

Ecorys & PBLQ (2018), MKBA concept-aanpassing wet Open Overheid

Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2016), Business Case Inloggen in het BSN-domein

Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2014), Business Case publieke eID-middelen

Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2014), Business Case Berichtenbox voor bedrijven

Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2011), Kosten-batenanalyse eHerkenning

Hypercube Business Innovation (2011), Doorbraak WOZ. Resultaten van de business case

KEMA (2012), Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief

KEMA (2010), Intelligente meters in Nederland: herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

KEMA (2008), Energiemeters worden mondiger… Resultaten van een kosten-batenanalyse naar de invoering van 'slimme meters' in Vlaanderen

KING (2011), Slim samenwerken aan ICT. Kosten en baten van shared service centra: 'De baten als ballast'

LEI (2006), Kosten-batenanalyse van elektronische identificatie en registratie van schapen en geiten

Logica (2010), Business case digitaal zaakgericht werken binnen het WABO vergunningenproces. Gemeente Eindhoven. Een kosten baten analyse van het proces, de administratie rondom het proces en de onderliggende logistiek

Logius (2015), Business case MijnOverheid Berichtenbox - Voorbeelden

LPBL & Nieuwland Geo-informatie (2011), Maatschappelijke kosten en baten van de BGT

PriceWaterhouseCoopers (2010), Effecten van het aansluiten op het stelsel voor de individuele afnemer. "Haal de winst uit de processen en vermijd ook hier dubbele investeringen"

PriceWaterhouseCoopers (2010), Verfijning en herijking kosten-batenanalyse voor investeringen in gemeenschappelijke voorzieningen in het stelsel van basisregistraties. Grip op centrale en decentrale investeringen en kosten maximaliseert de business case

Rekenkamer Rotterdam (2011), Baat het niet, dan kost het wel. Onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten

SEO (2013), Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur

SEO (2013), Toezien op de rekening van toezicht. Onderzoek naar de economische effecten van vijf casussen van publiek- private samenwerking van het programma Sggv

SEO (2010), ICT in zorg en onderwijs

SEO (2009), MKBA Erfgoed en Locatie. Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie

SEO (2008), Maatschappelijke baten van eVaardigheden

TU Delft (2017), Maatschappelijke kosten-batenanalyse open data

Verdonck, Klooster & Associates (2014), Eén bankrekeningnummer per BSN. Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Verdonck, Klooster & Associates (2010), Businesscase HVG. De businesscase t.b.v. geautomatiseerd aanleveren historische verkeersgegevens

Verdonck, Klooster & Associates, Ecorys & Berenschot (2014), Businesscase SGO-3 Maatregel 1: Breder gebruik van persoonsgegevens

Verdonck, Klooster & Associates, Ecorys & Berenschot (2014), Businesscase SGO-3 Maatregel 2: Doelgroepbenadering

Verdonck, Klooster & Associates, Ecorys & Berenschot (2014), Businesscase SGO-3 Maatregel 4: Open data

Verdonck, Klooster & Associates, Ecorys & Berenschot (2014), Businesscase SGO-3 Maatregel 5: Inzage- en correctierecht

WEgovernment (2014), Webcare bij Gemeenten. Een verkenning van de kosten en baten van webcare

ZENC (2004), Winst met ICT. Goede praktijkvoorbeelden bij provincies

Wilt u meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie over kosten-batenanalyses van ICT & e-overheid. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de top

Kosten-batenanalyses overig

Arcadis (2010), MKBA Structuurvisie Buisleidingen

CE Delft (2008), Beleving en MKBA in het geluidsbeleid. Een verkenning naar beleving en kosten-batenanalyse bij de aanpak van geluidshinder

CLM (2013), Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten

CPB (2009), Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

CPB (2008), Een rookverbod in de Nederlandse horeca. Een kosten-batenanalyse

CPB (2001), Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Een globale kosten-baten analyse

CPB, RIVM, Ruimtelijk Planbureau & SCP (2002), Selectief investeren. ICES-maatregelen tegen het licht

Decisio (2017), Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art

Decisio & SEO (2018), Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart

Decisio & Soigneur (2017), Bruto Utrechts Fietsproduct. Wat levert een toename van fietsgebruik de stad op?

Decisio & Transaction Management Centre (2012), Maatschappelijke kosten en baten van de fiets

Dialogic & Decisio (2016), Verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten van ruimtevaart en het ruimtevaartbeleid

Economisch Instituut voor de Bouw (2016), MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Economisch Instituut voor de Bouw (2011), Bouwen voor kwaliteit. Onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren

Ecorys (2015), Actualisatie MKBA asbestdaken

Ecorys (2013), MKBA Privatisering van kwaliteitsborging in de bouw

Ecorys (2012), MKBA asbesthoudende (golfplaten) daken en gevelpanelen. Kosten en baten van saneringsalternatieven

Hogeschool van Amsterdam (2014), Dam tot Damloop. Economische en maatschappelijke waarde

LEI (2008), Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de visserij. Een verkenning naar een MKBA in een mariene omgeving

MeerWaarde Onderzoeksadvies (2006), Costs and Benefits of Major Sports Events. A Case Study of Euro 2000

Milieu- en Natuur Planbureau (2007), Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie

Milieu- en Natuur Planbureau (2007), Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Bodemsanering (MKBA - BOSA). Plan van aanpak / Probleemafbakening

MNP & TU Delft (2006), De baten van fietsen en de mogelijkheden van fietsbeleid

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, AKWA (2004), Bagger: het onzichtbare goud? Hoofdnota MKBA Waterbodems

Nooij, M. de (2012), Een alternatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse van het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland in 2028

Oxera (2004), Kosten en baten van markttoezichthouders. Deel I: Raamwerk

Raad voor de rechtspraak (2014), In de schaduw van de rechter. Individuele en maatschappelijke kosten en baten van de juridische infrastructuur

Rebel Group (2018), Gevolgen doorzetten / stoppen Floriade Almere

Rebel Group & Arup (2011), Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland

RIGO (2013), MKBA Toegankelijkheid. Effecten van mogelijke aanpassingen in het Bouwbesluit

Rijksoverheid (2014), Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

Royal Haskoning DHV (2015), Underwater Noise. Social Cost Benefit Analysis

SEO (2017), De impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam

SEO (2017), Astronomische welvaart?

SEO (2014), Openheid over opbrengsten

SEO (2014), Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

SEO (2011), Update kosten en baten van harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel

SEO (2010), Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

SEO (2010), Markt èn hiërarchie. Kosten en baten van het zzp-schap

SEO (2010), Investeren in brandveiligheid. Maatschappelijke kosten-batenanalyse woningbrand

SEO (2009), MKBA netinvesteringen netuitlopers

SEO (2008), MKBA financieel buitenlandinstrumentarium. Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het financieel buitenlandinstrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken

SEO (2006), Kosten en baten van harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel

SEO (2006), De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van de energiebedrijven

SEO (2004), Goed(koop) geregeld: Een kosten-baten analyse van wetgeving en zelfregulering

SEO (2003), “Gansch het raderwerk staat stil.” De kosten van stroomstoringen

SEOR (2010), Maatschappelijke kosten-baten analyse van de tijdsordening van de Nederlandse samenleving

SWOV (2009), Geschat effect op de verkeersveiligheid van een alcoholslotprogramma (ASP) en de kosten-batenverhouding ervan

Universiteit van Tilburg (2006), Verbetering van hoger beroep? Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

University of Ghent, INBO, Newcastle University & University of Leuven (2018), Cost-benefit analysis for invasive species control: the case of greater Canada goose Brantacanadensis in Flanders (northern Belgium

Wageningen University & Research (2017), Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland

Wageningen UR Livestock Research (2012), Kosten - baten analyse van herintroductie van verwerkt dierlijk eiwit in voeders voor pluimvee en varkens in een systeem van volledige kanalisatie

WODC (2003), Kosten en baten van beleid

WODC (1989), Ik zal eens vragen naar zijn naam. Voor- en nadelen van een legitimatieplicht

Heeft u vragen? Kijk dan hier voor meer informatie over de kosten-batenanalyse. Of klik hier om direct contact met Van Zutphen Economisch Advies op te nemen.

Terug naar de topr