Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)


In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden alle maatschappelijke kosten en baten van een project of van voorgenomen beleid voor de samenleving als geheel in kaart gebracht. Een MKBA geeft informatie over de vraag of het voor de overheid interessant is om te investeren in een project. De MKBA is daarmee een interessant instrument voor de ondersteuning van de besluitvorming.

In Nederland worden MKBA's opgesteld aan de hand van de dient verplicht te gebeuren volgens de Algemene Leidraad MKBA (2013) en het Kader KBA bij MIRT-verkenningen (2012). Hierin staan de belangrijkste welvaartseconomische uitgangspunten voor het maken van een goede projectbeoordeling beschreven. Deze leidraad is in beginsel geschreven voor infrastructurele projecten. In de laatste jaren zijn er echter verschillende aanvullingen verschenen op deze OEI-leidraad (waaraan destijds als consultant van ECORYS is meegeschreven) waaronder:

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten

Werkwijzer MKBA van integrale gebiedsontwikkeling

Handleiding voor kosten-batenanalyses in het sociale domein

In een MKBA conform de OEI-leidraad wordt altijd een vergelijking gemaakt van het zogenaamde projectalternatief (hoe ziet de wereld eruit bij de uitvoering van het project?) en het nulalternatief (wat gebeurt er als het project niet wordt uitgevoerd?). Door te kijken naar de verschillen tussen de ontwikkelingen in het projectalternatief en het nulalternatief ontstaat er een beeld van de mogelijke effecten die op kunnen treden. Meer informatie over het stappenplan van de MKBA is hier te vinden.

Of ga hier direct naar de MKBA database, waarin alle op het internet beschikbare kosten-batenanalyses zijn opgenomen.